ResTeamets företagspolicy

 

 

Miljöpolicy

”Alla på Resteamet skall vara miljömedvetna.”

 • Vi ser till att företaget följer samt överträffar lagar, förordningar och andra krav för att säkerhetsställa att vi tar hand om miljön på rätt sätt. 

 • Alla våra bussar har miljöklassade motorer (EURO 5–6) enligt direktiv från EU. 

 • Vi ställer krav på att alla leverantörer och samarbetspartners är miljömedvetna och kan leverera produkter, tjänster och material med minsta möjliga miljöpåverkan till en rimlig kostnad.

 • Genom effektivt arbete, val av miljöanpassande produkter och material, samt god avfallshantering, främjar vi en bra miljö. 

 • På vårt kontor samt i vårt bussgarage har vi källsortering av bland annat papper, glas och metall. Rengöringsprodukterna vi använder är miljövänliga. 

 • Vårt nya bussgarage, invigdes under våren 2010. Detta innebär att bussarna står inomhus och att bussarna är varma redan från start vilket gör att vi får minskad tomgångskörning, speciellt under vinterhalvåret.  Här finns även verkstad samt tvätthallar med oljeavskiljare.

 • ”Eco Driving”, är en utbildning som lär samtliga chaufförer att köra sparsamt och ekonomiskt, samtidigt som vi värnar om miljön. Utbildningsprogrammet, speciellt utformat för buss, heter ”Heavy Eco Driving”. I utbildningen, som årligen uppdateras, går man igenom trafik-, teknik- och miljöanpassade körsätt.  Det innebär att våra chaufförer verkar för en miljöanpassad och jämn körning så att vi kan minimera tomgångskörning. 

 • Miljödiesel skall användas där det finns möjlighet. Vi för fortlöpande statistik av bränsleförbrukningen på samtliga fordon. 

 

Resteamet skall aktivt bidra till att våra transporter skall ske med så lite miljöpåverkan som möjligt. 

 

 

Drogpolicy

”Resteamet – en drogfri arbetsplats”

 • Målsättningen med denna policy är att förebygga missbruk av alkohol och användning av narkotika samt att skapa en attityd till alkohol och droger som baseras på kunskap, gott omdöme och omtanke till varandra. 

 • För att uppnå en hög verksamhetssäkerhet och god arbetsmiljö ställs det krav på samtlig personal att visa god yrkesskicklighet, gott omdöme och ansvarstagande. 

 • Att förebygga alla typer av missbruk angår därför alla inom verksamheten. 
 • Om någon på arbetsplatsen misstänks för någon form av drog, -och eller alkoholproblem, t.ex. vid indikation från alkolås skall denna anställda tas ur tjänst med omedelbar verkan. Samtal med denne anställde görs omgående och en handlingsplan skall påbörjas. Detta innebär samtal med specialist inom området i fråga om hur vi ska lägga upp eventuell vård för den anställda så att behovet anpassas för just denne. 

 • Ansvara för varandra såväl i som, utanför arbetet och att uppmärksamma om en medarbetare eventuellt har missbruksproblem. 

 • Ansvara så att verksamheten kan genomföras utan säkerhetsrisker. 

 

All personal skall engageras i arbetet genom att:  

 • hålla verksamheten fri från alkohol och droger
 • förebygga drogrelaterade tillbud och olyckor
 • förebygga uppkomst av alkohol-, narkotika- och dopningsmissbruk
 • aktivt hjälpa varandra med eventuella missbruksproblem
 • alkolås finns i samtliga bussar som kontrolleras och kalibreras årligen
 • oanmälda alkoholtester och interna kontroller genomförs regelbundet

 

Vid all tjänsteutövning gäller ”nolltolerans”.

 

 

Kvalitets, -och personalpolicy

”Det viktigaste för Resteamet är att ha nöjda kunder och medarbetare”

 • Vårt kundbemötande och varje utförande av tjänst skall vara en rekommendation för kommande affärer. 

 • Ständigt förbättringsarbete skall prägla hela vår verksamhet och ständig utveckling av vår personal. 

 • Ordning och reda skall vara en självklarhet på varje arbetsplats såväl som i vårt bussgarage. 

 • Chaufförerna skall vara förtrogna med de regler och lagar som gäller inom och utanför Sveriges gränser samt vid skolskjutsverksamhet. De ska alla förstå och behärska det svenska språket. All personal har tystnadsplikt. 

 • Våra chaufförer skall vid anställning samt vid årlig uppföljning, kunna uppvisa utdrag ur rikspolisens belastningsregister. Detta är ett krav från Sveriges kommuner och regioner för att få utöva skolskjutstransport. 

 • Om en chaufför bevittnar eller misstänker någon typ av mobbning, trakasserier eller orättvis behandling av eller flera elever, ska kommunens ansvariga samt trafikansvarig samtala om en gemensam lösning.

 • Resteamet skall aktivt motverka förtryck och trakassering av enstaka elever eller grupp. 

 • Det åligger i busschaufförens ansvar att kontrollera att alla elever är fastspända innan körning påbörjas. 

 • Chauffören skall vid på, -och avstigning agera på sådant vis att alla olyckor undviks. Detta kan innebära att chauffören hjälper eleven över vägen vid utsatta vägsträckor. 

 • Att alla anställda följer regler och lagar för kör, -och vilotider ses som en självklart inom företaget. 

 

Vårt kvalitetstänkande skall utgöra grunden för en bibehållen och ökad konkurrenskraft och en framgångsrik verksamhet.

 

 

 

Nyhetsbrev

Katalogbeställning

Beställ

Kontakta oss

Formulär

Kontakta oss